$22

WordPress Digital Downloads Theme


no-image-854
Pay to download
$22
License freeware

Description


Olam thực hiện tốt công việc khai thác sức mạnh của plugin Easy Digital Downloads phổ biến để giúp bạn tạo ra một thị trường kỹ thuật số với WordPress. Cho dù chỉ là bạn liệt kê các mặt hàng để bán hoặc bạn muốn cho phép nhiều nhà cung cấp thiết lập cửa hàng tại cửa hàng trực tuyến của bạn, Olam có hỗ trợ đầy đủ cho tất cả các tiện ích mở rộng và tiện ích bổ sung cần thiết, bao gồm cả gói Marketplace.

Cũng như khả năng bán và phân phối các tệp kỹ thuật số, Olam và nội dung dựng sẵn của nó cũng có thể được sử dụng để bán các phiên có thể đặt từ trang web của bạn. Do đó, nếu bạn muốn cho các nhà cung cấp bán dịch vụ của họ, bao gồm huấn luyện và một buổi đào tạo, Olam có thể là một lựa chọn tốt. Các dịch vụ danh sách để bán, cũng là một tùy chọn với chủ đề Olam, nhờ bản trình diễn trang web dựng sẵn được tạo riêng cho mục đích này.


Related Products